หน้าแรกข่าวสารบทความน่ารู้เว็บลิงค์ดาวน์โหลดเว็บบอร์ดสมุดเยี่ยมชมห้องภาพติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับ
สมาชิกใหม่วันที่
เหน่ง8:8:2557
ออม7:6:2556
เนม17:2:2556
อาย13:2:2556
second infantry28:8:2555
บอย27:7:2555
เบล5:1:2555
jhki14:3:2555
Mr.เบนซ์3:6:2555
nui3:1:2555
สมาชิกเข้าระบบ
ยูสเซอร์เนม :
รหัสผ่าน :
 

ลืมรหัสผ่าน  |   สมาชิกใหม่

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
บุคลากรและองค์กร
งานวิชาการ

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
August 2014
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
นักเรียนอยากให้โรงเรียน ปรับปรุงเรื่องไหนมากที่สุด (7554)
ความสะอาด (1546)
20.47%
ระบบการเรียนการสอน (1469)
19.45%
การบริการ อำนวยความสะดวก(1514)
20.04%
การปรับปรุงอาคารเรียน (1458)
19.30%
อื่นๆ (1567)
20.74%
มีอีก>>
งานแนะแนว

       เป็นงานบริการที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้รู้จักตนเอง  สามารถปรับตนเองและพัฒนาตนเองให้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมี
ความสุข

 จุดมุ่งหมายของการแนะแนว

1.      ช่วยให้นักเรียนรู้จักตนเองในด้านต่างๆ  เช่น  ความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจ  ลักษณะนิสัย  บุคลิกภาพทั่ว ๆ ไป  เพื่อช่วย
ให้นักเรียนได้ปรับตัวและพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้น

2.      ช่วยให้นักเรียนได้เลือกวิชาในหลักสูตรได้เหมาะสมกับตนเอง

3.      ช่วยให้นักเรียนได้รู้จักวิชาชีพ  และแนวทางการศึกษาต่ออย่างกว้างขวาง

4.      เป็นที่ปรึกษาของครูและผู้ปกครอง  แก้ปัญหานักเรียน

5.      ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ  อุปกรณ์การศึกษา  ให้ได้รับทุนการศึกษาและสวัสดิการต่าง ๆ  เช่น  หนังสือเรียน  -
อุปกรณ์การศึกษาตามสมควร

6.      เป็นที่ปรึกษาแก่นักเรียน  เพื่อลดความคับข้องใจ  และคลี่คลายปัญหา

จรรยาบรรณของแนะแนว
        ปัญหาทุกปัญหาถือเป็นความลับ  ซึ่งจะเปิดเผยมิได้

ดยสรุปงานแนะแนวช่วยอะไรนักเรียนได้บ้าง
1.      เมื่อนักเรียนมีปัญหาไม่รู้จะบอกใคร
2.      เมื่อมีความขัดสนทางการเงิน
3.      ช่วยแนะแนว  อยู่อย่างไรให้มีความสุขและสุขภาพจิตดี
4.      ให้ความรู้  ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านการศึกษา  ด้านอาชีพ  และการปรับตัว
5.      บริการให้ยืมหนังสือด้านศึกษาต่อ  อาชีพ

คุณสมบัติของนักเรียนที่จะขอทุน
1.      ขาดแคลนทุนทรัพย์
2.      เรียนดีและมีความตั้งใจเรียน
3.      มีความประพฤติที่ดีอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักเรียนที่จะรับทุน
        คุณสมบัติของนักเรียนที่จะรับทุน
1.      มีความประพฤติดีอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน
2.      มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน  มีความขยันหมั่นเพียร
3.      มีน้ำใจ  เสียสละ  บำเพ็ญตนในเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
4.      ขาดแคลน  ขัดสน  ผู้ปกครองไม่สามารถหาเงินมาเสียค่าเล่าเรียนและอุปกรณ์การเรียน  และค่าอาหารกลางวัน

ผู้พิจารณาคัดเลือกนักเรียน
1.      อาจารย์ที่ปรึกษา
2.      คณะกรรมการพิจารณาทุนของโรงเรียนศึกษานารี

ขั้นตอนการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน
1.      นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดยื่นใบสมัครขอรับทุนที่อาจารย์แนะแนว  ให้สัมภาษณ์ถึงความจำเป็นที่ต้องขอทุน
2.      อาจารย์แนะแนวจัดแบ่งพื้นที่บ้านของนักเรียนที่ขอทุนเพื่อจัดตารางเยี่ยมบ้าน  และให้คณะกรรมการพิจารณาทุนเยี่ยมบ้าน
นักเรียนทุน  และรอการสัมภาษณ์
3.      หัวหน้างานแนะแนวและคณะกรรมการพิจารณาทุนประชุมและรายงานผลการเยี่ยมบ้านและผลสัมภาษณ์  เพื่อตัดสินการให้ทุนตามลำดับความขาดแคลนและความจำเป็นที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ
4.      หัวหน้างานแนะแนวพิจารณาคัดเลือกและพิจารณาจัดสรรทุนที่มีให้พอดีกับจำนวนทุนที่ต้องการ
5.      หัวหน้างานแนะแนวสรุปผลการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับทุนต่อผู้อำนวยการโรงเรียนและกำหนดพิธีมอบทุนการศึกษา
ทุนอาหารกลางวัน  และทุนภายนอก

การหมดสิทธิ์รับทุน
1.      ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด
2.      ในระหว่างปีการศึกษาที่ได้รับทุน  คณะกรรมการพิจารณาทุนพิจารณาเห็นแล้วว่าไม่เหมาะสมที่จะรับทุนต่อ
3.      สิ้นสภาพการเป็นนักเรียนโรงเรียนศึกษานารี

ลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่มาใช้ห้องแนะแนว
 1.  พบอาจารย์เพื่อ  -  ขอคำปรึกษา
                              -  ค้นหาข้อมูลการศึกษา
2.  ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามารับประทานในห้องแนะแนว
3.  ไม่ส่งเสียงดังหรือมานั่งเล่นหรือนอนในห้องแนะแนว

view(2675)